خانه گزیده‌ها

گزیده‌ها

بخش‌های برگزیده از اپیزودهای پادکست ایران آکادمیا، وبینارها، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها. ویدئوهای با چارچوب آبی‌رنگ: گزیده‌های پادکست ایران آکادمیا. ویدئوهای با چارچوب بنفش: گزیده‌ها از وبینارها. ویدئوهای با چارچوب قرمزرنگ: گزیده‌ها از سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها و درسگفتارها