خانه مقاله‌ها نظریه اجتماعی

نظریه اجتماعی

پیوستگی مفاهیم در سیر اندیشه‌های مارکس

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، صفحه ٧٠ تا ٨٢» از خود بیگانگی، بت‌وارگی کالا، موجود نوعی یا اجتماعی، و تئوری استثمار در دوران سرمایه‌داری مفاهیمی هستند که دوره‌های مختلف تفکر مارکس را رقم میزنند. تعریف این...