حقوق بشر به منزله شرط ضروری مفهوم زندگی خوب

پرسش مطروحه: رابطه و نسبت مفهوم زندگی خوب با حقوق بشر چیست؟ برای توضیح این موضوع که رابطه میان مفهوم زندگی خوب با حقوق بشر چیست و اساسا چرا باید به چنین رابطه ای توجه داشت، باید در ابتدا باید این پرسش را فرا روی خود قرار داد: منظور از خوب بودن چیست و چه چیزی زندگی را خوب می...

درسگفتار شماره ۵

video
در نظر بگیرید که مارکسیسم یک موضوع مفهومی است. موارد فیزیکی مثل این درس‌گفتار و یا بطور مثال وجود اتومبیل مفهومی نیستند و قابل مشاهده‌اند. این موضوع مفهومی مثل بقیه موضوعات دیگر مفهومی است با یک صفت مشخص دیگری بیان می‌شود. سوال این است که ما باید چگونه بررسی کنیم که آن چه چیزی است. ما چگونه متوجه این...